Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
Μετατρέψτε περισσότερους επισκέπτες του TripAdvisor σε πελάτες σας
Με το TripAdvisor Premium για Εστιατόρια, μπορείτε να προσθέσετε νέες, ισχυρές δυνατότητες στη σελίδα σας, οι οποίες θα προβάλλουν το εστιατόριό σας στα καλύτερά του.
Προβάλετε τις καλύτερες φωτογραφίες και κριτικές σας
 • Οι πελάτες επιλέγουν εστιατόριο με βάση αυτό που βλέπουν — αιχμαλωτίστε την προσοχή τους με ένα Storyboard
 • Μια δυναμική οπτική παρουσίαση που συνδυάζει φωτογραφίες και κριτικές στο πάνω μέρος της σελίδας σας στο TripAdvisor
 • Εύχρηστο — δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο Storyboard μέσα σε λίγα μόλις λεπτά
Πείτε στον κόσμο γιατί σας λατρεύουν οι πελάτες σας
 • Μοιραστείτε τους 3 κορυφαίους λόγους για να φάει κανείς στο εστιατόριό σας
 • Εμφανίζεται ως μια καινούργια ενότητα, πάνω από τις κριτικές σας
 • Επιλέξτε εσείς τους λόγους και δελεάστε τους πιθανούς πελάτες με οτιδήποτε κάνει το εστιατόριό σας να ξεχωρίζει
Επηρεάστε τις αποφάσεις πιθανών πελατών
 • Οι πελάτες αποφασίζουν στη στιγμή — βεβαιωθείτε ότι θα δουν την αγαπημένη κριτική σας
 • Αναδείξτε τη φανταστική εμπειρία ενός ακόμα πελάτη
 • Εμφανίζεται στον 2ο χώρο κριτικής στη σελίδα σας

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ PREMIUM

Μετατρέψτε τις πληροφορίες για τους ανταγωνιστές σας σε στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Αναλυτικά δεδομένα απόδοσης αποκαλύπτουν πώς οι δυνατότητες του Premium σάς βοηθούν να ενισχύσετε την επιχείρησή σας
 • Αναλυτικά δεδομένα από προηγμένα συστήματα αποκαλύπτουν πώς τα πάτε συγκριτικά με τον ανταγωνισμό
 • Χρήσιμα δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να λάβετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την επιχείρησή σας
Μετατρέψτε περισσότερους επισκέπτες του TripAdvisor σε πελάτες σας
Με το TripAdvisor Premium για Εστιατόρια, μπορείτε να προσθέσετε νέες, ισχυρές δυνατότητες στη σελίδα σας, οι οποίες θα προβάλλουν το εστιατόριό σας στα καλύτερά του.
Προβάλετε τις καλύτερες φωτογραφίες και κριτικές σας